Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

Tarieven per 01-01-2024:

Fysiotherapie€ 42,00
Dry needling€ 42,00
Tapeninclusief
Toeslag aan huisbehandeling€ 15,00
Acupunctuur€ 50,00
Bioresonantie€ 50,00
Niet nagekomen afspraakVolledige tarief

Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak behouden wij ons het recht voor de volledige consultprijs van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt​.

Behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen dan wel behandelingen die door de cliënt zelf bij zijn zorgverzekeraar gedeclareerd dienen te worden, ​dienen direct na afnemen van de dienst/diensten voldaan te worden.​ Dit kan contant afgerekend worden maar het is ook mogelijk per pintransactie te betalen. Indien hier, door omstandigheden van overmacht, van afgeweken wordt, gelden de volgende betalingsvoorwaarden;

1. Onze declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 28 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van dag 28 na de factuurdatum.

2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 28 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten, binnen 14 dagen te betalen.

3. Indien de betaling na de eerste herinnering niet, c.q. niet tijdig wordt ontvangen dan stellen wij de cliënt voor zover nog vereist in gebreke en bepaalt de wet dat wij bij de cliënt de buitengerechtelijke incassokosten in rekening mogen brengen.  De minimale kosten bedragen
€ 40,00. Daarnaast zullen wij ook de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag opeisen.
De openstaande vordering wordt ter incasso in behandeling gegeven bij Gerechtsdeurwaarders De Best & Partners te Hoofddorp.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling genomen worden, wanneer deze schriftelijk en gemotiveerd en tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie bij ons worden ingediend. Vragen ten aanzien van de declaraties welke zijn ingediend na de eerdergenoemde termijn worden niet in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt/cliënt niet op.