Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen in een goed gesprek uit kunt komen.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt deze sturen naar info@fysiotherapiehoofddorp.nl .
Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan wordt u hierover geïnformeerd door mij. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het echter niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, http://quasir.nl/klachtenbehandeling/ dan wel de geschilleninstantie www.quasir.nl/zorggeschillen/. De procedure is te vinden op onze website via deze LINK op de website www.fysiotherapiehoofddorp.nl.
Wij voldoen hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer u een klacht indient via het beroepsvereniging/koepel, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

De procedure in het kort:
1. Cliënt, diens nabestaande of vertegenwoordiger is ontevreden/heeft een klacht.
2. Klager wendt zich tot Klachtenfunctionaris (KF) van Quasir. KF adviseert over- helpt bij formuleren van klacht en onderzoekt mogelijke oplossing.
3. Klager laat zich gratis bijstaan door in bij zorgaanbieder. KF. Klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Klager wordt op de hoogte gehouden van voortgang.
4. KF draagt zorg voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
5. KF maakt geen inhoudelijk verslag; wel verslag van proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.
6. Als ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt verwijst KF voor verdere behandeling terug naar zorgaanbieder.
7. KF wijst op de mogelijkheid om geschil na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan Geschilleninstantie waarbij zorgaanbieder is aangesloten.
8. Klager dient schriftelijk een klacht Klager laat zich gratis bijstaan door in bij zorgaanbieder.
9. Klager ontvangt uiterlijk binnen 6 weken* schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie.
* Kan met 4 weken verlengd worden indien vereist