Privacy Policy

Fysiotherapiehoofddorp.nl​ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG
(algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd,
het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde verordening gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.
Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft kunnen ook een beperkt aantal andere personen toegang hebben tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn
  bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben echter een geheimhoudingsplicht. Wij delen
  uw persoonsgegevens inclusief e-mail adressen nooit met derden.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te
  wijzigen.
 • Alleen de gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
  Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet
  op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.
 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er
  bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er bijvoorbeeld door geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat
  de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als de cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dienst dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Als er derden (bijv. een stagiair) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zij, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of zal de behandeling beëindigd worden.
 • We hanteren 15 jaar als bewaartermijn

Besproken onderwerpen met cliënten blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiehoofddorp.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Adres;
– Woonplaats;
– BSN-nummer;
– Identificatie en nummer;
– Huisarts;
– Geboortedatum;
– Voorletters;
– Medische gegevens;

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapiehoofddorp.nl verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
– Verzorgen van de financiële administratie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst
– Verzorgen van loonstrookspecificatie

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysiotherapiehoofddorp.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens;
– BIG registratienummer;
– AGB code;
– KNGF lidmaatschapsnummer;
– Adres;
– Woonplaats;
– Geslacht;

De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende een periode van maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van de medische declaraties bij de desbetreffende zorgverzekeraar;
– Het verzorgen van het klanttevredenheidsonderzoek bij Qualiviewt door middel van de CQI;
– Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of specialist;
– Het opvragen van verzekering bij Vecozo;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Fysiotherapiehoofddorp.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.