Forse Kamervragen over brandbrief KNGF aan zorgverzekeraars

door | 21 februari 2018
Tweede Kamerleden Kooiman en Hijink (beiden SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Bruins over de brandbrief die het KNGF vorige week stuurde aan Zorgverzekeraars Nederland.

Resultaat brandbrief

Zij vragen of de minister begrijpt dat fysiotherapeuten “moedeloos, teleurgesteld en steeds opstandiger” raken door het gebrek aan resultaat, of hij het eens is met de fysiotherapeuten dat het wrang is dat het huidige tarief niet verhoogd wordt en of hij ziet dat de markt faalt. Zij vragen wat de minister gaat doen om de werkdruk te verlagen. Daarnaast vragen zij of hij een parallel ziet met huisartsen, waar zorgverzekeraars ook weigeren om bepaalde afspraken na te komen en vragen zij naar de machtsverhouding tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars.

Kamervragen Kooiman en Hijink

Vragen van de leden Kooiman en Hijink (beiden SP) aan de minister voor Medische Zorg over de brandbrief van de KNGF aan zorgverzekeraars (ingezonden 20 februari 2018)

1 Bent u bekend met de brandbrief van Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie (KNGF) aan zorgverzekeraars? 1)

2 Begrijpt u dat fysiotherapeuten “moedeloos, teleurgesteld en steeds opstandiger” raken door het gebrek aan resultaat? Kunt u dit toelichten? 1)

3 Bent u het met de fysiotherapeuten eens dat het wrang is dat het huidige tarief van 28 euro, dat niet kostendekkend is niet verhoogd wordt naar 38 euro, het bedrag dat wel kostendekkend is, zoals blijkt uit onderzoeken van KMPG en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)? 1)

4 Ziet u in dat de markt faalt, aangezien fysiotherapeuten stelselmatig te weinig betaald krijgen en hier niets tegen kunnen doen? Kunt u dit toelichten?

5 Hoe kan het dat zorgverzekeraars eenzijdig kunnen besluiten dat er geen verbetering in het inkoopbeleid voor 2019 wordt doorgevoerd? Kunt u dit toelichten?2)

6 Wat vindt u er van dat een toenemend aantal fysiotherapeuten zonder contract werkt, omdat de voordelen van het contract niet meer opwegen tegen de administratieve belasting en tariefstelling? 1)

7 Bent u op de hoogte van het feit dat ook in de ggz, wijkverpleging en andere sectoren in de zorg zorgverleners in toenemende mate kiezen voor werken zonder contracten met zorgverzekeraars om hun autonomie terug te krijgen? Hoe duidt u deze trend?

8 Wat gaat u doen om de werkdruk voor fysiotherapeuten te verlagen, om te voorkomen dat de uitval onder fysiotherapeuten verder toeneemt? 1)

9 Hoe is het mogelijk dat iedere zorgverzekeraar vanuit concurrentiële overwegingen een eigen afweging maakt om van bestuurlijke afspraken af te wijken? Is dit volgens u toegestaan? Kunt u dit toelichten? 1)

10 Ziet u ook de parallel met het huisartsen, waar zorgverzekeraars ook weigeren om bepaalde afspraken na te komen? Hoe duidt u deze ontwikkeling?

11 Hoe duidt u de klacht van de KNGF dat er een gebrek aan ruimte is om met zorgverzekeraars over wezenlijke thema’s te overleggen en te onderhandelen, tijdens de gesprekken over het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg, het inkoopbeleid 2019 en het Systeemadvies? 1)

12 Erkent u dat er een groot machtsverschil is tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars, waarbij zorgverzekeraars de touwtjes in handen hebben?

13 Kunt u benoemen in welke andere sectoren in de zorg de zorgverzekeraars een veel sterker machtspositie hebben dan de zorgaanbieders?

14 Hoe ziet u de haalbaarheid van bestuurlijke akkoorden voor zich, wanneer er sprake is van een dergelijk ongelijke machtsverhouding?

15 Erkent u dat de uitvoerbaarheid van bestuurlijke akkoorden staat of valt bij gelijkwaardigheid tussen de onderhandelende partijen en de bereidwilligheid van alle partijen om zich aan de afspraken te houden?

16 Wat ziet u als oplossing voor de ongelijke machtsverhouding tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars?

17 Hoe verhoudt de ongelijke machtsverhouding tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars zich tot de passage in het regeerakkoord over machtsverhoudingen in het stelsel?